Mario Czernay Infinity
 

Thajské šachy: หมากรุก | makruk

šachyúterý, 6. března 2018

 
↑ Rozestavení figur v makruku v thajštině. Za povšimnutí stojí zobrazení okrajů šachovnice, který má praktický význam při odkládání vyřazených kamenů ze hry, ale při tomto grafickém zobrazení se nám Evropanům může jevit zcela zbytečné.


↑ Zleva: Bia, Rua, Ma, Khon, Met a Khun. Na této krásné historické makrukové sadě má pěšec naprosto podřadné postavení, je použita mušlička, jakási skořápka mořského živočicha. Vedle pěšce je figura lodi (její pohyb je stejný jako pohyb věže v šachu FIDE), nejvyšší figurou je kůň, vedle koně stojí strážce (šlechtic, střelec), zvláštní tím, že se pohybuje naprosto stejně jako stříbrný generál z japonských shogů. Následuje královna (dáma) a figura krále (panovníka)

  V západním šachu FIDE je postup pěšce na poslední řadu důvodem k dobré náladě: většinou si jej proměníme v nejsilnější z kamenů na šachovnici - v dámu, jen výjmečně v jinou figuru. Jako malého kluka mě tato proměna z nějakého důvodu fascinovala, ve svém dětském světě jsem to zpočátku považoval za věc zcela kouzelnou, neuvěřitelnou, mystickou. Časem mi pochopitelně proměna pěšce přišla méně magická, stala se sice bonusem, naplněním snažení, ale již zcela pragmatickým. V thajském šachu zvaném makruk se pěšec za dámou tolik lopotit nemusí: v proměnu v dámu (a narozdíl od šachu FIDE v žádnou jinou figuru) stačí pěšci dojít na šestou (z druhé strany na třetí) řadu! Navíc bílý pěšec stojí na začátku partie až na třetí řadě, černý pochopitelně již na šesté. Ale neradujte se. Dáma je v makruku figurou nejslabší!

  Zdaleka nejpopulárnější desková strategická hra v Thajsku a Kambodži se jmenuje právě makruk. V Kambodži se nazývá Ouk nebo také Ok,  či Ouk Chatrang (odkaz na německou wikipedii zde) a může jít pravděpodobně o trochu jinou variantu. My si vystačíme s názvem makruk (thajskými šachy). Makruk je v sedmdesátimiliónovém Thajském království oblíbený podobně jako jsou u nás oblíbené naše západní šachy (FIDE). Taxikáři v Bangoku si šachovou hrou zkracují čas čekání na zákazníky, staří pánové jsou viděni v parcích a ulicích jak se sklánějí nad šachovnicí s tradičními místními figurkami, z nichž nejvíce vyčnívá kůň.


↑ Rušná ulice v Bangoku má svá tichá zakoutí. Tradiční šachovnice s odkládáním kamenů.

  Makruk je na první pohled velmi podobný šachům FIDE. A kdo si chce makruk zahrát, vystačí si přepychově s šachovou sadou známou v našich končinách. Namísto pěšců je ovšem vhodnější vložit do makruku kameny z u nás tradiční hry "dáma", a to proto, že se dají jednodušeji "proměnit" v dámu. Povýšený pěšec se pro odlišení buď otočí nebo se přidá další "dámový kámen" na pěšce a stává se z něj makruková dáma.

  Makruk prý nezměnil pravidla více jak jedno tisíciletí! Thajské šachy jsou zkoumány a srovnávány nejen s "našimi" šachy, ale i díky společným rysům s japonskou variantou shogi. Nejpříbuznějším rysem je pohyb figury "Khon" (střelec, strážce, šlechtic) s kamenem ze shogi, tzv. stříbrným generálem. Dalším společným prvkem je rozestavění pěšců v základním postavení, povyšování kamenů na třetí/šesté řadě, byť v thajské variantě je povýšení zaměřeno jen a pouze na pěšce. Jezdec (kůň) se  těší také svému skoku ve tvaru písmene L nejen v našich šachách, ale i v makruku, v šógách či třeba v čínských šachách. Není bez zajímavosti, že makruk i shogi si postačí s jednobarevnou šachovnicí (což ovšem, ač to zní poněkud překvapivě a nepatřičně, platí o většině starověkých šachových her na světě). 

 

Pravidla makruku
Poznámka: Mnou sepsaná pravidla nejsou v žádném případě oficiální - to ostatně poznáte sami - a pokud není uvedeno jinak, platí většinou stejná pravidla jako u šachů FIDE.

Cíl hry: odstranit ze šachovnice soupeřova krále
Vítězství: mat; vzdání soupeře; překročení časového limitu;
Remíza: dohoda; pat; pokud materiální převaha neumožňuje matovat;
Pravidlo počítání: Makruk má další důležité pravidlo, a to je pravidlo o remíze a počtu tahů. Protože jde o můj překlad z anglické wikipedie a především závěr textu mi přijde velmi krkolomný, uvádím zde pro pořádek i autentický anglický text. Podaří-li se mi získat důstojný a jednoznačný překlad, okamžitě ho sem zařadím.

Nejdříve anglický text:
Counting rules
When neither side has any pawns, the game must be completed within a certain number of moves or it is declared a draw. When a piece is aptured the count starts again from scratch only if it is the last piece of one side in the game.
• When neither side has any pawns left, mate must be achieved in 64 moves. The disadvantaged player does the counting, and may at any time choose to stop counting. If the disadvantaged side checkmates the advantage side and did not stop counting, the game is declared a draw. When the last piece (that is not the King) of the disadvantaged side is captured, the count may be started, or restarted from the aforementioned counting, by the weaker side, and the stronger side now has a maximum number of moves based on the pieces left:
• If there are two rooks left: 8 moves
• If there is one rook left: 16 moves
• If there are no rooks left, but there are two bishops: 22 moves
• If there are no rooks left, but there is one bishop: 44 moves
• If there are no rooks or bishops left, but there are two knights: 32 moves
• If there are no rooks or bishops left, but there is one knight: 64 moves
• If there are no rooks, bishops, or knights, but queens: 64 moves
The weaker side pronounces aloud the counting of his fleeing moves, starting from the number of pieces left on the board, including both kings. The stronger side has to checkmate his opponent's king before the maximum number is pronounced, otherwise the game is drawn. During this process, the count may restart if the counting side would like to stop and start counting again. For example, if White has two rooks and a knight against a lone Black king, he has three moves to checkmate his opponent (the given value of 8 minus the total number of pieces, 5). If Black captures a white rook, the count does not automatically restart, unless Black is willing to do so, at his own disadvantage. However, many players do not understand this and restart the counting while fleeing the king.

 

Pravidla počítání 

  Pokud ani jedna strana nemá pěšce, musí být matu dosaženo v 64 tazích. Tahy počítá hráč  v nevýhodě, a může kdykoli rozhodnout o tom, že přestane počítat. Pokud znevýhodněný hráč dá soupeři mat a nepřestal počítat, hra je prohlášena za remízu.

  Když je odstraněna ze šachovnice poslední figura (která samozřejmě není králem) znevýhodněného hráče, počítání tahů může být zahájeno nebo restartováno od výše zmíněného počítání, slabší stranou, a silnější strana nyní má maximální počet tahů na mat na základě zbývajících kamenů: 

  • a) Jsou-li zbývající dvě lodě (věže): Mat musí být učiněn do 8 tahu (Poznámka a pro upřesnění: V šachu FIDE je "jedním tahem hry" myšlen jeden tah bílého a jeden tah černého,  8 tahů tedy označuje 8 tahů bílého a 8 tahů černého. Předpokládám, že je tomu tak i v makruku).
  • b) Jedna zbývající loď: 16 tahů 
  • c) Pokud nejsou na šachovnici žádně lodě, ale jsou na ní dva strážci: Mat musí být proveden nejpozději 22. tahem 
  • d) Pokud nejsou na šachovnici žádně lodě, ale je na ní jeden strážce: 44 tahů 
  • e) Nejsou-li na šachovnici žádné lodě ani strážci, ale pouze dva jezdci: 32 tahů
  • f) Nejsou-li na šachovnici žádné lodě ani strážci, ale pouze jeden jezdec: 64 tahů 
  • g) Nejsou-li na šachovnici žádné lodě, žádní strážci a žádní jezdci, ale pouze dáma, je potřeba matovat nejpozději 64. tahem, jinak je hra prohlášena za remízu 

Slabší strana hlasitě vyslovuje počítání svých tahů, počínaje číslem, které se rovná počtu figurek, které zůstaly na šachovnici, včetně obou králů. Silnější strana musí dát mat soupeřovu králi předtím, než je maximální číslo vysloveno, jinak je hra označena jako remíza. Během tohoto procesu se počet může restartovat, pokud by počítající strana počítání zastavila.
Například, pokud má bílý dvě lodě a jezdce proti osamělému černému králi, má tři tahy na to, aby matoval protihráče (daná hodnota 8 [viz Pravidla počítání, odstavec a)] minus celkový počet kamenů (2 bílé lodě, 1 bílý jezdec, 1 bílý král a 1 černý král), 5). Pokud černý zajme bílou loď, počítání není automaticky restartováno, o tom rozhoduje černý sám: černý (v tomto případě hráč v nevýhodě) může zvážit sám, zda-li je mu restart počítání ku prospěchu (vzhledem k novým poměrům na šachovnici). Nicméně mnoho hráčů tomuto pravidlu nerozumí a restartujte počítání automaticky.

Počáteční postavení kamenů na šachovnici a hrací plán

Hrací desku tvoří 8 řad a 8 sloupců; tradiční thajská šachovnice je jednobarevná. V základním rozestavení figur je patrná shoda s rozestavením figur na první a poslední řadě se šachy FIDE. Ovšem pozor na postavení krále a dámy bílého, to je v makruku obrácené. Bílý král je tedy na políčku d1, dáma na e1.


↑ Zleva dole, na první řadě (od pole a1) stojí loď, jezdec, strážce, král, dáma, strážce, jezdec a loď. Třetí řadu zaplňují pěšci bílého, šestou řadu černého. Na poslední osmé řadě zleva (od pole a8) stojí loď, jezdec, strážce, dáma, král, strážce, jezdec a loď. Bílá dáma má naproti sobě černého krále.


↑ Dřevěná sada thajských šachů. Šachovou sadu  tvoří podobně jako v šachách FIDE 32 kamenů (přirozeně šestnáct pro každou z barev). Dva jezdci, dvě lodě (věže), dva strážci (střelci), dáma, král a osm pěšců.

Popis a pohyb figur

Důležitá upozornění:
Zvláštní tahy jako "rošáda" či "braní mimochodem" známá ze šachu FIDE se v makruku nepoužívají.
Pěšec ze základního postavení smí táhnout narozdíl od šachu FIDE pouze o jedno pole. 
V proměnu v jinou figuru dochází pouze u pěšce, žádný jiný kámen už tuto možnost nemá.

 

Pěšec [bia] เบี้ย se pohybuje pouze dopředu a to o jedno pole. Při braní o jedno pole diagonálně. Při dosažení třetí řady od kraje šachovnice soupeře, se pěšec automaticky, bezpodminečně a okamžitě proměňuje v dámu.

 

Loď [rua] เรือ stojí v základním postavení a pohybuje se stejně jako věž u šachu FIDE, tzn. diagonálně o neomezený počet volných polí. Nesmí samozřejmě přeskočit nebo sebrat svůj kámen, přeskočit nesmí ani figuru soupeře. Může ji ovšem sebrat tím, že loď nahradí její pole a sebraný kámen je odebrán z hrací desky. Toto pravidlo samozřejmě platí u všech figur a pěšců (kromě jezdce, který smí přeskakovat ostatní kameny), je naprosto identické s pravidly šachu FIDE. Loď je nejsilnější figurou v makruku.

 

 
Jezdec [ma] ม้า stojí v základním postavení a pohybuje se stejně jako jezdec u šachu FIDE, tzn. tzv. do písmene "L" (viz obrázek). Jako jediná figura smí přeskočit ostatní (svoje i soupeřovi figury).

 

 

Strážce [khon] โคน - vybral jsem tento název z několika možností (šlechtic, střelec), přijde mi nejpříhodnější - včetně svého pohybu. Pohyb strážce, jak již bylo zmíněno je shodný s pohybem stříbrného generála ze šógi (viz obrázek), tzn o jedno pole ve všech směrech diagonálně a vertikálně dopředu o jedno pole.

 


Dáma [met] เม็ด - nejslabší figurou je v makruku překvapivě právě dáma. Pohybuje se ve všech směrech diagonálně o jedno pole.

 

Král [khun] ขุน. Jeho pohyb je identický s králem šachu FIDE nebo oshem z japonských shogi. Do všech směrů vertikálně a diagonálně. Jeho působnost je také identická s králem ze šachu FIDE. Nesmí tedy vkročit na pole obsazené soupeřovým kamenem, musí se okamžitě bránit napadení soupeřem - pokud to není možné, král je v takové situaci mrtvý - tedy mat. Hra končí remízou, pokud král hráče, který je na tahu, není v šachu a hráč nemůže provést žádný další přípustný tah. Říkáme, že hra skončila „patem“. Tím hra okamžitě končí.

 

 

Makruk - brána do asijského šachu
  Makruk není díky omezenějšímu pohybu figur zpočátku tak "výbušný" jako třeba šachy FIDE. Jeho kouzlo spočívá v něčem jiném. Aktivním šachistům bude možná stačit několik málo partií, aby tyto krásné a podstatné odchylky ocenili. V Thajsku se prodává literatura o makruku stejně tak v hojném počtu jako u nás knihy o šachu. Bylo by zajímavé se do nějaké takové začíst. Dle mého zcela amatérského a nezkušeného pohledu si myslím, že pěšci jsou zpočátku velice osamoceni, nejsou tak aktivně kryti jako v našich šachách, a dochází buď k jejich rychlé výméně nebo naopak k zablokování středu šachovnice. Na druhou stranu jim "z dálky" hrozí pouze lodě, které navíc stojí na krajích šachovnice. Žádné dalekosáhlé vymoženosti dámy a střelců známé ze šachu FIDE v makruku prostě nečekejme.
 Díky chytrému telefonu nebo počítače připojeného na internet si první partii můžete zahrát ihned po dočtení mého článku. A pokud máte doma tradiční šachovou soupravu, můžete vyzvat nějakého rodinného příslušníka. Při objevování dalších asijských šachových her to bude počin jistě prozíravý. A věřím, že si milovníci šachu užijí i tuto variantu.

 

hra Makruk หมากรุก
další názvy  [Thajsko]: Makruk; Mak Ruk; [Kambodža]: Ouk; Ok; Ouk Chatrang; [daší názvy]: Thai Chess, Cambodian Chess, Siamese Chess  
vznik hry Thajsko Makruk se hraje se stejnými pravidly nejméně 1.000 let
oblíbenost Thajsko, Kambodža, Laos  
typ hry šachy  
šachovnice 8 x 8 64 bílých polí
počet figur 32  
varianty Sut Khun, Sut Met, Sut Ma, Takhaeng Ruea  (viz anglická wikipedie)

 

makruk on-line: https://www.playok.com/en/makruk/

makruk android: Zadejte do vyhlédávání ve službě Google Play "ouk chatrang" nebo "makruk". V nabídce je několik aplikací. To svědčí o oblíbenosti této hry. Třeba po té, co si vyzkoušíte makruk on-line v telefonu a poznáte jeho krásu, odměníte se nějakou pěknou originální sadou. Já mám v mobilu nainstalovanou aplikaci Ouk Chaktrang (អុកចត្រង្គ) a jsem s ní spokojený, on-line je stále několik desítek lidí.
Thajská wikipedie upozorňuje na údajně nejlepší aplikaci: Alisa Makruk

makruk shop: Pro zajímavost se můžete podívat na thajský e-shop https://www.chessgoshop.com. Krom makrukových sad i thajských makrukových desek mají v nabídce i další deskové hry. Objednání bude podle mne dost obtížné, vzhledem k možnostem platby a nebo neznámé výše dopravného. Na amazonu i ebayi se ovšem makrukové sady nachází a to v plastových variantách (od zhruba 250 Kč včetně poštovného) až po dražší varianty dřevěné, kolem tří tisíc korun. Od těch levných ovšem nic nečekejte, lesklé plastové figury sice vydrží stovky let, ale příliš esteticky na mě nepůsobí a  šachovnice je z nějakého papíru - což by ovšem nebyl ten největší problém - každý má doma standartní šachovnici 8x8 polí.
Až budete na amazonu či na ebay.com vyhledávat tu svoji sadu, zkuste do vyhledávače zadat všechny tři varianty: "makruk", "ouk chatrang" i "thai chess".
Já osobně jsem si na amazonu vybral a koupil "zlatou střední cestu" a to variantu "Tři hry v jednom" (v originálu: Three in One Wooden Thai Chess/Checkers/Backgammon Set - Handmade) na této stránce.  (viz obrázek)


↑ Mnou zakoupená sada makruk na Amazon.com. Krabice je velmi těžká a pevná, šachová políčka jsou ale tištěná a na rozdíl od obrázku jsou s popisem souřadnic. Lakované a mírně nedopracované figurky jsou ale z velmi lehkého dřeva, což je samozřejmě na škodu. Jinak sada působí krásným exotickým dojmem. Balení v úložném prostoru skládací desky dále obsahuje tradiční kameny na "dámu" a také tři kostky a hrací desku ke hře backgammon (vrhcáby). Hodnotím tak na 85%. Cena 72 USD je pro mnohé asi příliš, já výrobek hodnotím jako lehce předražený, výše poštovného už je zase jiná kapitola. Avšak jak patrno z dalšího obrázku, lze kurýrní službu DHL opravdu pochválit za neskutečný výkon. Posuďte sami: makruk jsem objednával v úterý odpoledne, už ve středu jsem vyplňoval přes internet (dopředu) celní prohlášení a v pátek před obědem už jsem měl balíček v ruce. A balík mi neposílali ze slovenské Žiliny, na to vemte jed...


↑ Putování balíku začalo v úterý o půl desáté večer v americkém East Windsor v americkém státu New Jersey. Podíval se do New Yorku, a přes Británii a německé Lipsko vkročil na českou, nebo vlastně na slezskou půdu už ve čtvrtek. Výlet si ale příliš neužil, DHL není výletní kancelář.

makruk odkazy:
https://en.wikipedia.org/wiki/Makruk

makruk použité zdroje:
http://www.deskovehry.info
https://en.wikipedia.org/wiki
https://moondigit.com
http://www.learn-and-play-online-chess.com
http://www.simandan.com
http://history.chess.free.fr

dotazy a připomínky: czernay@volny.cz
Tento článek o makruku lze kopírovat  s uvedením zdroje a autora: czernay.cz / Mario Czernay a s uvědoměním autora na mailu czernay@volny.cz

 

 
© 2015-2021 | Mario Czernay Infinity || © 2008 | Mario Czernay Revival || jan.amos.komensky(zavináč)seznam.cz

 


post rock klasika hip hop cz folk cz avantgarde

               

 

počítadlo.abz.cz